งานวิชาการ

[:th]

แบบรายงานรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

แนวทางปฏิบัติในการขอยุติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขผลการเรียนและการส่งผลการเรียน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

คลินิกวิชาการ : คณะวิทยาการจัดการ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
[:en]

ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขผลการเรียนและการส่งผลการเรียน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

คลีนิควิชาการ : คณะวิทยาการจัดการ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
[:]
Choose a Language :