คณะวิทยาจัดการ มบส. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะวิทยาจัดการ มบส. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศศิธณ กกฝ้าย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทางคณะผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี ซึ่งหวังว่าข้อมูลความรู้ที่ได้รับ จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาการจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรและนำมาพัฒนาและผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ ให้จบออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ https://www.facebook.com/MsBSRU
Choose a Language :