คณะวิทยาการจัดการ เปิดตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace

คณะวิทยาการจัดการ เปิดตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace
—-
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace ซึ่งเป็นโครงการที่ผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสอดคล้องกับวิธีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และเมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาแล้วสามารถมีช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับชุมชน โดยมีการพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งแบบออนไลน์และแบบในที่ตั้ง Online and Onsite โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการกล่าวเปิดโครงการ และผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงาน โดยภายในงานผู้ประกอบการได้นำสินค้าที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่าย ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้แก่
1.คุณถาวัลย์ สายสิทธิ์ วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม (ข้าวเกรียบเห็ด)
2.คุณวรรณา วิมานจันทร์ วิสาหกิจชุมชนบ้านอ้อมโรงหีบ (กระเป๋าผ้า)
3.คุณกังสดาล ชาญฤทธิ์ วิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ (อาหารทะเลแปรรูป)
4.คุณไฉไล หริบุตร วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพันท้ายนรสิงห์ (หอยแมลงภู่ปรุงรส)
5.คุณบุญชู ประกอบทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบทรัพย์ทวี เซอรามิคส์ (สื่อการตลาดและโปรแกรมคำนวณต้นทุน)
6.คุณมณฑา พวงพิมล วิสาหกิจชุมชนโคกขาม (ชุดอาหารว่างน้ำสมุนไพรว่านรางจืดเพื่อสุขภาพ).
7.คุณปาณิสรา ทองสิมา วิสาหกิจชุมชนสวนปาณิสรา (ถ่านจากฝรั่ง)
8.คุณธัญภัทร โพธิ์ร่มไทร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว (สื่อการตลาดและน้ำพริกกะปิผัด)
นอกจากเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว ภายในงานยังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่น นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อเกิดการสรุปองค์ความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และถอดบทเรียนผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ทางด้านการบริการวิชาการ การบริหารจัดการ สำหรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในอนาคต และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืน
—-
สามารถรับชมรูปภาพกิจกรรมภายในงานเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1lrNl…
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ https://www.facebook.com/MsBSRU

Choose a Language :