คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Choose a Language :