คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงานเสวนา โครงการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือทางการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ ในหัวข้อ “รู้เท่าทันการตีพิมพ์ในฐาน Scopus,Wos เพื่อให้มี High Citations ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงานเสวนา โครงการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือทางการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ ในหัวข้อ “รู้เท่าทันการตีพิมพ์ในฐาน Scopus,Wos
เพื่อให้มี High Citations
วิทยากรโดย
– ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-Prof.Dr.Mohiuddin Muhammad Universite lavel,Quebee QC,Canada
-Dr.Bilal Kalid
และเทคนิคการขอทุนภายนอก”
วิทยากรโดย
– ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุฑารัตน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้ความรู้ในเรื่อง เทคนิคการขอทุนภายในและภายนอก ด้านนวัตกรรมชุมชน (วช)
– อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการขอทุนวิจัย เพื่อให้ได้ 47 ล้าน
ดำเนินรายการโดย ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
ลิงค์เข้าร่วมการเสวนา
Meeting ID: 992 6010 5246
Passcode: 648448
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาตามลิงค์การลงทะเบียนเข้าอบรมนี้