[:th]คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา[:]

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
——
วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19″ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 และสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ เมื่อเปิดภาคเรียนอย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการและร่วมชี้แจงแผนการดำเนินงานและกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ณ โรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
.
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ที่ : www.bsru.ac.th และ www.prinfo.bsru.ac.th
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
—-
#BSRURecentnews คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา #BSRUNews
Choose a Language :