[:th]คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกัน[:]

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกัน
——
วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกันในหัวข้อเรื่อง ดังนี้
-การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
-การอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างพลังแห่งความสุข ความสำเร็จในการทำงาน
-การจัดทำแผนรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการและร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.สมหมาย มหาบรรพต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ทั้งนี้บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสนุกสนานในการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน และยังได้ความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่างๆ มากมายจากท่านวิทยากรอีกด้วย
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
——
#BSRURecentnews คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกัน #BSRUNews
 
Choose a Language :