คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Positive Thinking at the Workplace ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ

{Recent News}
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Positive Thinking at the Workplace ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ
—-
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Positive Thinking at the Workplace ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ เพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ในการสร้างแนวคิดและทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการใช้ชีวิตให้มีความสุข เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน สร้างจิตสำนึกความรักความผูกพันที่มีต่อองค์กรจนนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณกัมปนาท ตุงคะเตชะ Senior Consultant บริษัท เอ็น เอ คิว เอส จำกัด และที่ปรึกษาด้านหลักสูตรและกิจกรรมให้กับ NAP Family โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการอบรมฯ และได้เข้าร่วมทำกิจกรรมในการอบรมร่วมกับบุคลาการสายสนับสนุนของคณะฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
—-
#BSRURecentNews คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Positive Thinking at the Workplace ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ #BSRUNews