คณะวิทยาการจัดการ จัดงานประชุมระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 หัวข้อ : การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันนวัตกรรม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.30 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 7

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานประชุมระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
หัวข้อ : การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันนวัตกรรม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.30 – 17.30
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 7
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. การลงทะเบียน (วันที่ 1 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2566)
1.1 บทความฉบับเต็มและนำเสนอแบบบรรยาย
1.1.1 บทความวิจัย
1.1.2 บทความวิชาการ
1.2 บทความฉบับเต็มและนำเสนอแบบโปสเตอร์
1.2.1 บทความวิจัย
1.2.1 บทความวิชาการ
2. ส่งบทความให้กรรมการพิจารณา (วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 20 มิถุนายน 2566)
3. แจ้งผลการพิจารณาบทความกลับไปในระบบ (วันที่ 1 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2566)
4. กำหนดชำระค่าลงทะเบียนบทความ (วันที่ 1 – 25 มิถุนายน 2566)
5. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ไขแล้ว (วันที่ 1 – 25 มิถุนายน 2566)
6. แจ้งผลการตอบรับบทความสำหรับผู้ที่ร่วมเสนอบทความแบบบรรยายและโปสเตอร์ (วันที่ 27 มิถุนายน 2566)
7. กำหนดส่งไฟล์โปสเตอร์ (.PDF) สำหรับการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
8. ประกาศกำหนดการ รายละเอียดการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ (https://ejsbsru.web.app/) (วันที่ 10 กรกฎาคม 2566)
9. การประชุมวิชาการ IMMS 2023 (วันที่ 27 กรกฎาคม 2566)
Choose a Language :