คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัศยา หวังพลายเจริญสุข ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์

Choose a Language :