คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ฐิติยา กลบสันเทียะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Choose a Language :