คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย

Choose a Language :