คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ไซนิล สมบูรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ไซนิล สมบูรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

Choose a Language :