คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

Choose a Language :