คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาภาพยนตร์

Choose a Language :