คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง

Choose a Language :