คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญชัย ช้างเกิด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Choose a Language :