คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

Choose a Language :