คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

Choose a Language :