คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์

Choose a Language :