คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร AFPT™
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศ
ดร.ไซนิล สมบูรณ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
ผศ.นเรศ นิภากรพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี
รองคณบดีฝ่ายวิจัย อาคารสถานที่และยั่งยืน
รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางอัชรี ภักดีสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Choose a Language :