คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

1.คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

2.คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

2.คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

4.คณะกรรมการอาคาร สถานที่ คณะวิทยาการจัดการ(อาคาร7)

5.คณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ IMMS ครั้งที่ 4

6.คณะกรรมการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ

7.คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

8.คณะกรรมการการประกันคุณภาพและการศึกษาภายใน

9.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ

10.คณะกรรมการระบบสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ

Choose a Language :