คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำพุทธศักราช 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร

{Recent News}
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำพุทธศักราช 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร
—-
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการและคณะทำงาน รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 ให้ได้รับรับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยคณะกรรมการฯร่วมพิจารณาจากประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารต่างๆให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณของแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ และสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน
.
ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอร่วมแสดงความยินดี แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ที่ได้รับเกียรติยศและความภาคภูมิใจในครั้งนี้
—-
ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ข่าวโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
—-
#BSRURecentNews คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำพุทธศักราช 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร #BSRUNews