ข้อแนะนำในการลงทะเบียน ของภาคเรียนเทอม 3/2561 (ภาคฤดูร้อน) มีดังนี้ 1. นักศึกษาทุกคน พบอาจารย์ที่ปรึกษา…

ข้อแนะนำในการลงทะเบียน ซัมเมอร์นี้ 3/2561

1. นักศึกษาทุกคน พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
2. สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ที่เรียนสมทบ ภาคกศ.พ. ในภาคเรียนฤดูร้อน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 กำลังศึกษาอยู่เป็นปีการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไปนับแต่วันเข้าเรีย
2.2 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต