ขอเชิญ ใช้สิทธิเลือกตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

{Announcement}
ขอเชิญ ใช้สิทธิเลือกตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี
—-
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 1
.
สามารถอ่านเอกสาร เพิ่มเติมได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/qvt หรือสแกน QR Code

Choose a Language :