[:th]ขอเชิญชวนมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ[:]

[:th]

{Announcement}
ขอเชิญชวนมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ
—-
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว จัดโครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เพื่อเป็นมัคคุเทศก์ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายให้มัคคุเทศก์เฉพาะ จำนวน 1,500 คน ให้ได้รับการรับรองการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ภูมิภาค

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ในฐานะประธานโครงการฯ ได้เปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้โดดเด่นและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านหลักสูตรฝึกอบรม มีวิทยากรทั้งภายในและเครือข่ายมัคคุเทศก์จากหน่วยงานภายนอก รวมถึงเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในส่วนภูมิภาคที่พร้อมให้การสนับสนุน
—-
การฝึกอบรมจัดขึ้นทั้ง 4 ภูมิภาค ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยเปิดอบรมในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด คือ ภูเก็ต เชียงใหม่ และ อุดรธานี

#ภาคใต้ สถานที่รับสมัคร
สำนักงาน​ทะเบียน​ธุรกิจ​นำเที่ยว​และ​มัคคุเทศก์​สาขา​ภาคใต้​เขต​ 2​
ถนน วิรัชหงษ์หยก ตำบล วิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เบอร์โทร 0629529142 , 0910379769

#ภาคเหนือ สถานที่รับสมัคร
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ภาคเหนือ
414/20-21 ชุมชนเชียงใหม่แลนด์, ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทร 0979183016 , 0910379769

#ภาคอีสาน สถานที่รับสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทร 0885715180 , 0910379769

#ภาคกลาง รับสมัคร 2 แห่ง คือ
1. กรมการท่องเที่ยว
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทร 0816555097 , 0864454899

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ห้องประชุมศูนย์ DSS ชั้น 1 อาคาร 3
เบอร์โทร 086-827-3581 คุณสุภาพร

[:]
Choose a Language :