ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ลงคะแนนเสียงเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ลงคะแนนเสียงเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6 )

Choose a Language :