ร่วมส่งผลงานส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ หรือลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย

ขอเชิญคณาจารย์และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ หรือลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2562 3rd International Multiconference of Management Scince 2019: IMMS 2019 “The Management of Innovation for Community Development” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

เว็บไซต์ สมัครและส่งบทความ http://ejs.bsru.ac.th/msc/

Choose a Language :