กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาและหมู่เรียนทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาและหมู่เรียนทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้
1. ช่องทางการสแกน QR-Code เพื่อดูรายวิชาและหมู่เรียนที่เปิดสอน หรือ https://link.bsru.ac.th/msbsru_register
2. ช่องทางเว็บไซต์ http://management.bsru.ac.th/ เลือกหัวข้อ “นักศึกษา” จากนั้นเลือกหัวข้อ “รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน” เลือก”ภาคปกติ” หรือ “ภาค กศ.พ” และเลือก “ตารางสอนภาคเรียน 2/2566”
Choose a Language :