กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาและหมู่เรียนทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้
1. ช่องทางการสแกน QR-Code เพื่อดูรายวิชาและหมู่เรียนที่เปิดสอน https://link.bsru.ac.th/dq9
2. ช่องทางเว็บไซต์ http://management.bsru.ac.th/ เลือกหัวข้อ “นักศึกษา” จากนั้นเลือกหัวข้อ “รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน” เลือก “ภาค ปกติ” และเลือก “ตารางสอนภาคเรียน 1/2565”