การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับองค์การ

อาจารย์ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข
สาขาวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Choose a Language :