การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนฤดูร้อน/2565

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนฤดูร้อน/2565
1. นักศึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบโดยผ่านช่องทาง https://link.bsru.ac.th/ls6 ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 66 – 5 พ.ค. 66
2. นักศึกษาดาวน์โหลด “หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” หลังจากกรอกรายละเอียดในระบบ 7 วันทำการ
3. นักศึกษานำ”หนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ” ส่งสถานประกอบการ และอัพโหลดเอกสารใบตอบรับ ในช่วงระหว่างวันที่ 5 มี.ค. 66 – 12 พ.ค. 66
4. นักศึกษาดาวน์โหลด “หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ส่งสถานประกอบการในวันแรกที่เริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5. นักศึกษาสามารถบันทึกรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระบบ และ Save เก็บเป็นข้อมูลรายสัปดาห์ได้ โดยนักศึกษาดูวิธีการบันทึกรายละเอียดผ่านการแจ้งเตือนใน Email
6. เมื่อครบกำหนด นักศึกษาสามารถ Save ไฟล์ หรือ Print รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อนำส่งอาจารย์นิเทศ
7. นักศึกษาดาวน์โหลด “แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” เพื่อนำส่งให้หัวหน้างานประเมิน และใส่ซองปิดผนึกส่งอาจารย์นิเทศหรือประธานสาขาวิชา
8. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด “คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฉบับสมบูรณ์” ได้ทาง https://link.bsru.ac.th/ls6
9. นักศึกษาดาวน์โหลด “รูปแบบการพิมพ์เล่มบัณฑิตนิพนธ์” ได้ทาง https://link.bsru.ac.th/ls6
10. ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่สาขาวิชากำหนด
***** นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระบบลงทะเบียนเรียน (MIS) ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ นักศึกษาต้องทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหม่ในเทอมอื่นๆ ต่อไป *****
นักศึกษาสามารถค้นหาสถานที่ฝึกงานได้ตามลิ่งนี้ https://link.bsru.ac.th/lv4
Choose a Language :